theoni.jpg  

antilogosnews.gr_e_media_-_Αντιγραφή.jpg

kosta-famissi-hotel-L.3_-_Αντιγραφή.gif

polizos.gif

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα

psistiri.gif

skepsoudiaforetika.gif

Antilogos200.jpg

antilogos-bunn.gif

rousanou.jpg

A+ R A-

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επι-τροπή και η Ποιότητα Ζωής του Δήμου Μετεώρων

E-mail Εκτύπωση

1a1a11dimAntgOSΠαρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στη τακτική συνεδρί-αση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο...

Καλαμπάκας, στις 9 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης "ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ".
2. Έγκριση της υπ΄αρ. πρωτ. 3111/2-03-2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια "Προμήθεια Μηχανημάτων ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού" από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
3. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023.
4. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
5. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
6. Έγκριση πρακτικού ΙV του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων».
7. Επικύρωση της υπ΄αρ. 46/2023 απόφασης Δημάρχου αναφορικά με την έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
8. Επικύρωση της υπ΄αρ. 62/2023 απόφασης Δημάρχου αναφορικά με την έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
9. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής».
10. Έγκριση της υπ΄αρ. πρωτ. 18920/2022 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ". Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
11. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της υπ' αριθ. κατάθ. 307/2023 έφεσης του Δήμου Μετεώρων, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Περί ανάθεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.
13. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κ. Σκεπαρίου (πρώην ρακαριό-αποστακτήριο).
14. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κ. Μαυρελίου.
15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών Κ. Μεγ. Κερασιάς.
16. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για τη Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση της Υπηρεσίας με τίτλο: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Θεόδωρος Γ. Αλέκος
________________________________________
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 3η/2023 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 9 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:45 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 4η/2023 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 9-3-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Έγκριση της υπ΄αρ. 4/2023 απόφασης της ΔΕΥΑΜ που αφορά στην «Πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού/Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΥΑΜ με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α΄232) νέους κλάδους και ειδικότητες».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
2.-Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
3.-Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
4.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
5.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Χορδάκη της Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
6.-Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής σχ. έτους 2023-2024.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
7.-Αίτημα Μόκα Απόστολου περί παραίτησης μισθώματος δημοτικής έκτασης στη θέση «ΛΑΚΩΜΑΤΑ» της Κ. Ασπροκκλησιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
8.-Αίτημα της Ρουμπιέ Μαρίνας περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΛΑΚΩΜΑΤΑ» της Κ. Ασπροκκλησιάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
9.-Λήψη οριστικής απόφασης επί αιτήματος Κων-νου Κωτίκα για ονοματοθεσία δρόμου στην Κοινότητα Πολυθέας μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
10.-Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
11.-Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
12.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ – ΤΥΜΦΑΙΩΝ)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
13.-Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για την Ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
14.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
15.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Πράξης «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων
Νικόλαος Φωλίνας
________________________________________
ΘΕΜΑΤΑ
1.-Έγκριση του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας» στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» του άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022».
2.-Αίτημα της Ρουμπιέ Μαρίνας περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΛΑΚΩΜΑΤΑ» της Κ. Ασπροκκλησιάς για κτηνοτροφικής εγκαταστάσεις.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θώμος Γεώργιος

 

Αίγινα.jpg

1vlahakia.jpg

1vlahakia_001.jpg

2vlahakia.jpg

antalaktika1.jpg 

gkekas1_Αντιγ.jpg

faltakas.jpg

aliagas_copy.jpg

vamal.gif

Manaviko_Fillipas_Ntina__gia_6_mines.jpg

12ο_Afisa.jpg

2_2.jpg

selfhelpbanner.gif

 

Μεινετε Συνδεδεμενοι

twitter-30facebook-30 Skype Me™! Contact-Us

 Ο antilogosnews.gr είναι πιστοποιημένο μέλος του eMEDIA original_200.jpg (Μητρώο OnLine Media) υπό την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με Αριθμό Μητρώου 14054.

--Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & ανάρτηση των άρθρων που υπάρχουν στον ιστότοπο www.antilogosnews.gr χωρίς την γραπτή άδεια του αρθρογράφου ή του διαχειριστή του ιστοτόπού μας. Σε περίπτωση που πραγματικά επιθυμείτε να προβείτε σε τέτοια κίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας, ή τηλεφωνικά. Όλα μας τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αρθρογράφων και του διαχειριστή, και θα σας παρακαλούσαμε όπως σεβαστείτε την δουλειά και τον χρόνο που αφιερώνουμε για την  ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε.

Υπεύθυνη: Σκαρλάτου Σοφία Αικατερίνη Τηλ.&Fax :2432 400 094Επικοινωνία (Θεοδόσης) Κιν.: 698 24 94 413 -

e-mail: antilogos.news@gmail.com